คำถวายพระพร :

คำถวายพระพรที่ ".$ar_post[kingid]." ".$ar_post[kingpost]."
"; echo "ข้าพระพุทธเจ้า : ".$ar_post[kingname]."
"; echo "IP : ".$ipm[0].".".$ipm[1].".".$ipm[2].".XXX วันที่ : ".$ar_post[kingdatetime]."
"; echo "

"; } ?>